Laniidae - Shrikes

Loggerhead Shrike

Northern Shrike